Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Boru üretim hattı serisi | PP-RCT\PPR\PE-RT\PEX\PA tek ve çok tabakalı küçük çapındaki boru üretim hattı

PP-RCT\PPR\PE-RT\PEX\PA tek ve çok tabakalı küçük çapındaki boru üretim hattı


  • Jin Wei ?irketi taraf?ndan geli?tirilmi? olan bu üretim hatt? için Avrupa ileri teknolojileri sindirilmi? ve kabul edilmi?tir, benzersiz bir yap?ya sahip olmas?na ra?men, yap?land?rmas? geli?mi?, otomatikle?me derecesi yüksek ve kullan?m? kolayd?r. Ekstrüzyon makinesi vida dire?inde yüksek verimli, plastikle?mesi iyi, istikrarl? ve güvenilir bir BM verimlisi kullanm??t?r.


BACK