Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Ekstrüder makineleri serisi | Farklı yönlü konik şekilli veya paralel çift vidalı Ekstrüzyon makinesi

Farklı yönlü konik şekilli veya paralel çift vidalı Ekstrüzyon makinesi


  • ?irketimiz taraf?ndan üretilen SJZ ve SJP çe?itli seri farkl? yönlü konik ?ekili veya paralel çift vidal? ekstrüzyon makineleri, özel olaral PVC boru ve profil ürünleri i?lemleri için kullan?r, ayr?ca yüksek verim, iyi plastikle?me, enerji tasarufu, istikrarl? bir çal??ma ve di?er önemli özelliklerin sahip olmas?na ra?men, yap?land?r?lan geli?mi? elektrik kontrolü, mü?terilerin ihtiyaçlar?na göre bilgisayar dolab? veya metre dolab? seçebilir, vb.
BACK