ürünler ile ilgili tan?t?mlar

Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Sac levha malzemeleri üretim hattı

 • PC, PMMA Optik levha üretim hattı

  Pazar ihtiyaçlar?n? kar??lamak için, Shanghai Jin Wei ?irketi geli?mi? teknoloji ve ekipmanlar? ile kullan?c?lar için optik düzeyinde levha üretim hatt? sa?lam??t?r. Ham maddelerin reolojisina göre tasarlanan özel vida ve hassas ölçümlü pompa sistemi ve kal?plar eriyik e?itli?inin istikrar? ve levhan?n mükemmel optik özelilli?ini sa?lam??t?r; Hassas optik bas?nc? sistemi, levhalar?n mekanik ve fiziksel özellikleri için bir garanti sa?lam??t?r.
  More >>
 • XPS ekstrüzyon plastik izolasyon levhası üretim hattı (CO2 köpük teknolojisi)

  Mükemmel bir kapal? hücre petekli yap? ise, mevcut piyasalarda kabul edilen en iyi izolasyon malzemeleridir. Geri dönü?ümlü EPS polistiren levha granülasyonu ana hammadde olarak ç?kar?lan köpük, stereotipler, traksiyon, keserek ürün üretim süreci tamamlanmal?d?r. Onun yo?unlu?u, su içme oran?, ?s? iletkenli?i ve buhar geçirgenlik katsay? yönünde di?er tipli levha ?eklindeki yal?t?m malzemelerinden daha dü?üktür.
  More >>
 • PSP Köpüklü levha üretim hattı

  Bu makine biriminde çift tandem tipli köpük teknolojisi kullan?r, Gnel amaçl? polistiren (GPPS) Ana hammadde olarak, ekstrüzyon yap?l?rken köpü?e ve katk? maddeler enjeksiyon yap?lacakt?r.Ürünün bütün i?lemini tamamlamak için Pafta kafas? taraf?ndan eekstrüzyon yap?lan köpükler, So?utmadan sonra kesme, çeki?, sarma yap?lacakt?r. Ayr?ca PS köpüklü sofra aletleri üretimindeki esasl? ekipmanlar?ndan biridir.
  More >>
 • PVC şaffaf sert levha / PVC dekoratif levha üretim hattı

  PVC ekstrüzyon ?effaf levhas? alev geciktirme ve kendi söndürme, kaliteli ve dü?ük fiyat, yüksek ?effafl?k, yüzey parlak, kristal noktalar? az, küçük suhatt?, yüksek darbe dayan?m? ve kolay ?ekillenme gibi özelliklerine sahip olmas?na ra?men, yayg?n olarak çe?itli aletler, oyuncak, elektronik, g?da, ilaç, giyim ve di?er sektörlerde plastik, katlanabilir kutu ve ambalajlamalarda kullanmaktad?r.
  More >>
 • Çift vidalı kurutlayı önleyebilen egzoz tipli PET levha üretim hattı

  Jin Wei ?irketi taraf?ndan ortaya ç?karan çift vidal? kurutmay? önleyebilen egzoz tipli PET levha üretim hatt? dü?ük güç tüketimi, basit bir teknoloji ve ekipman kullan??l? ve bak?m? kolay gibi özelliklerine sahiptir. Onun e?siz vida yap?s?n?n kombinasyonu en büyük derecede PET reçinenin viskozitesini indirmi?tir.
  More >>
 • PP, PS, EVOH levha ekstrüzyon hattı

  PP, PS plastik levha, k?rtasiye, dekoratif levha üretim hatt?: PP, PS levhalar?n kullan?m? yayg?n, plastik kal?pla?t?ktan sonra direk g?da, elektronik ürünler ve di?er ambalajlarda kullan?labilir; Çe?itli ?effaf, çift renkli, matte, üç boyutlu k?rtasiye saclar?.Mü?teri ihtiyaçlar?na göre çok katl? presleme hatt? özelle?tirilebilir, hemde verim aral???100-1200Kg / h aras?nda olacakt?r.
  More >>
 • PVC tek ve çok katlı yalıtım oluklu mukavva, çini ekstrüzyon hattı

  Yang?n perfonmans? mükemmel ve alev geciktirici malzeme, hiçbir kendili?inden alkali yanma direnci yok, anti kimyasal korozyon, asita dayanal?, ?s? da??l?m? h?zl?, I??kl?k performans? mükemmel ve uzun ömürlü; Özel bir teknoloji formülü kullan?ld??? için, d?? havada maruzkalmaya dayan?kl?, yal?t?m performans? çok iyidir; Uygulama alanlar? geni?, fabrikalar, depolar, hangarlar, çiftçi pazar?, istifleme levhas?, geçici dükkanlar, yal?t?m barnaklar? için çok uygundur
  More >>
 • PVC / Ahşap- plastik yarı kabuklama köpük ve Koekstrüde köpüklü levha üretim hattı

  PVC köpüklü levha uygulamalar?: reklam, ev mutfak dolaplar?, duvar dolaplar? ve konutlar;,Ah?ap-plastik köpüklü levhakullan?m?: Bina ?ablonlar?, aile mutfak dolaplar?, duvar dolaplar? ve konutlar.
  More >>
 • PP, PE, ABS, PVC kalın levha üretim hattı

  PP levhalar? yayg?n olarak kimya sanayi, g?da sanayi, anti-korozyon sanayi, temizlik sanayi, çevre koruma donan?mlar? imalat sanayinde kullan?labilir. 2000mm geni?li?indeki PP kal?n levha üretim hatt?, Jin Wei ?irketi taraf?ndan yeni geli?tiren ve akranlardan daha ileri olan istikrarl? üretim hatt?d?r.
  More >>
 • PC, PP, PE Spaces levha üretim hattı

  PC güne?li levhalar?n uygulama alan?: ofis binalar?, salonlar?, al??veri? merkezleri, stadyumlar, kamu tesisleri ???kl?klar?, otobus istasyonlar?, otopark, kö?k, dinlenme salon koridor gölgelikleri, karayollar? ve kentsel yüksek yol gürültü bariyerleri.
  More >>
 • PC, PMMA, GPPS plastikalı levha malzemeleri makine grubu

  PC dayan?kl? levha uygulama kapsam?: Bahçeleri, e?lence mekanlar? egzotik dekorasyon ve dinlenme yerlerindeki kö?küler; Ticari binalar iç ve d?? dekorasyon, modern ?ehir bina duvarlar?; Telefon kabin, reklam tabelalar?, ???k kutular? reklam sergi düzenlemesi; Yüksek h?zl? karayollar? ve kentsel yüksek yol gürültüsü bariyerleri.
  More >>
 • ABS, HIPS Tek ve çok tabakalı levha üretim hattı

  ABS, HIPS/GPPS buz dolab? a??rl?kl? olarak buz dolab? kap? safra, ?ç safra, çekmece, su tepsisi, su p?nar? ve di?erlerinde kullan?l?r.
  More >>
 • PE, PVC, CPE, TPO, EVA Geomembran / Su yalıtım membranı üretim hattı

  Ürünler: Sanayi ve sivil in?aat?n çat? yüzeyi su geçirmezlik için uygundur, yani dikilen çat? yüzeyü, düz çat?lar, e?imli ev çat?lar?, bina yer alt? su geçirmz dahil; Rezervuarlar?, baraj, su geçirmez havuzlar, tüneller, g?da depolar?, hava savunma projeleri, çöp gömme meydan?, yapay göl ve su geçirmez dahildir.
  More >>
 • PVC Homojen şeffaf zemin döşeme deri üretim hattı

  PVC homojen ?effaf zemin dö?eme deri, çe?itli renklerdeki PVC k?rma pelet makul oranda kar??t?r?ld?ktan sonra laminasyon yap?larak olu?mu?tur. Çünkü çevre koruma ve izleme, kolay bak?m özellikleri nedeniyle, temelde konuk, hastaneler, okullar, fabrikalar, oteller, restoranlar ve di?er yerlerin zemin dö?eme malzemeleri olarak kullan?l?r.
  More >>
 • Yüksek hızlı APCP üretim hattı

  APCP için k?saca alminyum levha denir, yüzeyinde i?lem ve kaplanan (Florokarbon kaplama veya poliester kaplamal?) alüminyum folyo ile yüzey tabakas?, polietilen malzemeler çekirdek tabakas? yap?lan ve termal bile?im teknoloji üretimi sonucu olu?an yeni tipli dekoratif malzemeleridir; Temelde in?aat perde duvarlar?, d?? duvar dekorasyon ve reklam, oda içi dekorasyon ve benzeri yap?m?nda kullanmaktad?r.
  More >>